Thai language   English language    


   03 ม.ค. 2561 
   จัดอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
   ดูเพิ่มเติม..

   21 พ.ย. 2560 
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเศษเหล็ก/สเตนเลส ประจำปี 2560
   ดูเพิ่มเติม..

   20 พ.ย. 2560 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลเศษเหล็ก/สเตนเลส
   ประจำปี 2560
   ดูเพิ่มเติม..

   08 พ.ย. 2560 
   ประกาศการประมูลขายเศษเหล็ก/สเตนเลส ประจำปี 2560
   ดูเพิ่มเติม..
   30 ม.ค. 2561
   โครงการสอนทักษะการงานพื้นฐานอาชีพให้กับเยาวชน
   "การทำอาหาร และขนม"
   ดูเพิ่มเติม..

   15 มี.ค. 2560
   ผู้บริหารเข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2559
   ดูเพิ่มเติม...

   15 มี.ค. 2560
   พนักงานร่วมกิจกรรมบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับสภา
   กาชาดไทย
   ดูเพิ่มเติม..

   15 มี.ค. 2560
   กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน
   ดูเพิ่มเติม..

    15 มี.ค. 2560
   กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณี ทางพุทธศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
   ดูเพิ่มเติม..

    09 ส.ค. 2561
   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด
   วันที่ 30 มิ.ย. 2561
   ดูเพิ่มเติม..

   09 ส.ค. 2561
   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2
   (F45-3)
   ดูเพิ่มเติม..

   09 ส.ค. 2561
   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2 (สอบทานแล้ว)
   ดูเพิ่มเติม..

   10 พ.ค. 2561
   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด
   วันที่ 31 มี.ค. 2561
   ดูเพิ่มเติม..

   10 พ.ค. 2561
   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1
   (F45-3)
   ดูเพิ่มเติม..

   10 พ.ค. 2561
   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
   ดูเพิ่มเติม..

   07 พ.ค. 2561
   เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
   บนเวปไซต์ของบริษัทฯ
   ดูเพิ่มเติม..

   25 เม.ย. 2561
   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   ดูเพิ่มเติม..

   26 มี.ค. 2561
   เผยแพร่รายงานประจำปี 2560 บนเวปไซต์ของบริษัทฯ
   ดูเพิ่มเติม..

   20 มี.ค. 2561
   เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
   บนเว๊บไซต์ของบริษัทฯ
   ดูเพิ่มเติม..
 
 

                                                                                                                           
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                      © สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)