บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808

                  • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อ 17 (Email:  ir@unimit.com)
                  • ฝ่ายเลขานุการบริษัท ต่อ 26 (Email: suphap@unimit.com)


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข้อมูลนักลงทุน > นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการให้สินบน และคอร์รัปชั่น

วัตถุประสงค์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย
กฎระเบียบและข้อบังคับตามมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดตามที่ได้รวบรวมไว้ในเอกสารจรรยาบรรณและคุณธรรม
ทางธุรกิจของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ของนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่นฉบับนี้ คือ การย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่ปรึกษา และตัวแทนของบริษัทฯ ในแนวทางการ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมถึงกฎหมายต่อต้าน
การให้สินบนหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่นที่อาจมีผลบังคับใช้ นอกเหนือจากนี้แล้วนโยบายฉบับนี้จะ
ช่วยส่งเสริมจรรยาบรรณและคุณธรรมทางธุรกิจ และนโยบายของบริษัทฯ ในการดำเนินงานในภาพรวม


คำจำกัดความตามนโยบายฉบับนี้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ผู้จัดจำหน่าย” หมายถึงบุคคลที่สามที่ขายหรือให้บริการและรับค่าสินค้าหรือค่าบริการที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ รวมถึงที่ปรึกษาและผู้รับเหมาช่วง


ขอบเขต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับพนักงานทุกคน ของบริษัท ยูนิมิตเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือรวมถึง
คณะกรรมการผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่ปรึกษา และตัวแทนของบริษัทฯ โดยข้อกำหนดในนโยบายฉบับนี้
จะบังคับใช้กับผู้จัดจำหน่ายที่มีสัญญากับบริษัทฯ นอกเหนือจากนี้แล้ว นโยบายฉบับนี้ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะส่ง
เสริม กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ความหมาย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

“การคอร์รัปชั่น” คือ การใช้อำนาจไปในทางที่มิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือการใช้อำนาจที่ได้รับ
มอบหมายมาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

“การให้สินบน” คือ การเสนอจะให้หรือการให้เงิน ของขวัญ ผลประโยชน์อื่นที่เห็นสมควร หรือการจูงใจให้กับบุคคล
ที่อยู่ในตำแหน่งซึ่งมีอิทธิพล หรือมีอำนาจในการตัดสินใจ กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าการ
นั้นชอบหรือมิชอบก็ตาม

การให้สินบนและการคอร์รัปชั่น รวมถึงการยอมรับการได้มาซึ่ง

• เงินสด
• ผลประโยชน์ทางสังคมที่เห็นสมควร หรือ
• ของขวัญ ค่าเดินทาง การต้อนรับ และการช่วยเหลือในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มิใช่กรณีตามปกตินิยม


ข้อกำหนดของนโยบาย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่ปรึกษา และตัวแทนของบริษัทฯ เรียกร้อง เงิน ทรัพย์สินหรือผล
ประโยชน์อื่นใด หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือกระทำการใดๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าจะในฐานะผู้รับ หรือผู้ให้หรือ ผู้เสนอจะให้สินบน และไม่ว่าจะ
เป็นเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน หรือ พนักงาน
ลูกจ้างของหน่วยงานเอกชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วย

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ พึงจะให้มีการจดบันทึกจำนวนเงิน และคำอธิบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการทำ
ธุรกรรมไม่ว่ากรณีใดๆ อย่างถูกต้อง พนักงานของบริษัทฯ ที่ดูแลเรื่องการเงินจะต้องมั่นใจว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
เนื้อหาของการทำธุรกรรมและวิธีการที่ได้ อธิบายไว้ในสมุดบันทึกทางการเงินของบริษัทฯ ได้ถูกจัดทำและดำเนิน
การอย่างมีความถูกต้องเหมาะสม

บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายชัดเจนที่จะจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การตรวจสอบและประเมินทรัพย์
สินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการบันทึกการธุรกรรม และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายนี้ ทาง
บริษัทฯ จึงจะได้กำหนดมาตรฐาน และขั้นตอนสำหรับการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

• เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• การสนับสนุนโดยตรงและค่าตอบแทน
• เบี้ยเลี้ยงต่อวันสำหรับพนักงาน
• ค่าของขวัญ งานเลี้ยงรับรองและความบันเทิง
• การสนับสนุนการเมือง
• การบริจาค


โครงสร้าง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


คณะกรรมการบริษัท
• มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ไปปฏิบัติ

ส่วนบริหารความเสี่ยง
• ทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ตรวจสอบภายใน
• ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
และ ความเพียงพอของการควบคุมภายในโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


การตรวจสอบและมาตรการปฏิบัติ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานในหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกำหนดต่างๆ ตามนโยบาย
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง การตรวจสอบอาจจะเป็นการดำเนินการภายใน
โดยบริษัทฯ เอง หรือจะใช้ผู้ตรวจสอบจากภายนอกมาดำเนินการก็ได้ หากแต่เอกสารการตรวจสอบจะต้องมีแผน
การดำเนินงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยในกรณีที่พบจุดบกพร่องในการปฏิบัติงาน โดยการตรวจสอบดังกล่าว
ควรมีมาตรการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติ
2. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อด้านคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียนภาย
    ในบริษัทฯ ผ่านผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
3. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกำหนดวงเงินตารางอำนาจอนุมัติวัตถุประสงค์และผู้รับ ซึ่งต้องมีเอกสาร
    หลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามนโยบายโดย
    กระบวนการตรวจสอบจาก ผู้ตรวจสอบภายใน
4. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขายและการตลาด รวมถึงงานจัดซื้อและทำสัญญาเกี่ยวกับความเสี่ยง
    ด้านคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายและ ระเบียบจัดซื้อฯ โดยผู้ตรวจสอบภายใน
    จะให้ความเห็น และติดตามวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
5. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
    ตั้งแต่การคัดเลือกการอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
6. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูลรวมถึงกระบวนการอื่น
    ภายในบริษัทฯ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
7. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
8. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
    ที่กำหนดขึ้นช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป
    ตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
    ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. บริษัทฯ จัดให้มาตรการปฏิบัตินี้ได้รับการจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องตามนโย
    บายและระเบียบของบริษัทฯ


ความเกี่ยวพันกับนโยบายอื่นๆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

นโยบายอื่นของบริษัทหากได้รับผลกระทบเมื่อนำไปปฏิบัติ ควรมีการตีความเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้
รวมถึงหลักปฏิบัติที่ระบุในจรรยาบรรณและคุณธรรมทางธุรกิจ รวมถึงกระบวนการยกระดับจรรยาบรรณ และคุณธรรม
ทางธุรกิจ


การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือ
พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นรวม
ถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• การกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบบริษัทฯ การทุจริตหรือทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
• ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
• เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ


ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• กล่องรับเรื่องร้องเรียน : ภายในองค์กร ของทุกสาขา
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ E-Mail Address : ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (johnlu@unimit.com)
• จดหมายธรรมดา :
  จ่าหน้าถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
  สำนักงานพระประแดง ที่อยู่ 109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต. บางพึ่ง
  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130


  และ ผู้ตรวจสอบภายใน :
  บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด 73/290-294 เดอะฟิฟท์ อเวนิว
  อาคารบี ชั้น 2 ถนนกรุงเทพ –นนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร.022566100


กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• จัดทำระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และกำหนดบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   ข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย
• การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระทำได้โดยผู้บริหารระดับผู้อำนวยการขึ้นไปเท่านั้น


การสอบถามหรือเสนอแนะ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนบริหารความเสี่ยง
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)


ระเบียบวินัย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่ปรึกษา และตัวแทนของบริษัทฯ  ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของนโยบายฉบับ
นี้จะต้องถูกลงโทษทางวินัย  และหากมีท่านใดที่รู้เห็นการกระทำใดๆ ที่ขัดกับนโยบายฉบับนี้แต่ไม่รายงานต่อผู้บริหาร
ของบริษัทฯ จะมีความผิดและต้องถูกลงโทษทางวินัย และเช่นเดียวกันหากท่านใดจงใจปกปิด หรือขัดขวางการตรวจ
สอบของผู้ตรวจสอบจะถูกลงโทษทางวินัย และอาจรวมถึงการถูกเลิกจ้างงานด้วย

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบจากภายนอกได้ละเลยการตรวจสอบตามข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้ และไม่รายงานต่อผู้
บริหารของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ มีความชอบธรรมที่จะพิจารณายกเลิกสัญญาของผู้ตรวจสอบนั้นได้


ข้อมูลอ้างอิง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถดูรายละเอียด NACC ได้ที่: https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=13495&filename=info

 
        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    Contact Us | Member Login | Terms & Conditions | Site Map
                                                                                                                      Copyright © Unimit Engineering Plc. All Right Reserved