บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808

                  • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อ 17 (Email:  ir@unimit.com)
                  • ฝ่ายเลขานุการบริษัท ต่อ 26 (Email: suphap@unimit.com)


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข้อมูลนักลงทุน > นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นการแจ้งเบาะแส และให้คำแนะนำ

การแจ้งเบาะแส และให้คำแนะนำช่องทางการแจ้งเบาะแส
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัทฯ มีกระบวนการนำนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น
ไปใช้ในการปฏิบัติ แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ พบเห็น คณะกรรมการ ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่ปรึกษา และตัวแทนของบริษัทฯ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือร่ำรวยผิดปกติโปรดแจ้ง


1. กล่องรับเรื่องร้องเรียน : ภายในองค์กร ของทุกสาขา
   
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ E-Mail Address : ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร johnlu@unimit.com

3. จดหมายธรรมดา : จ่าหน้าถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้ตรวจสอบภายใน :


ช่องทางการให้คำแนะนำ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัทฯ มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ เมื่อพนักงานต้องการคำแนะนำเกี่ยว
กับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ติดต่อได้ที่

เลขานุการบริษัท : นางสาวสุภาพ แก้ววงเมือง
E-Mail Address : suphap@unimit.com
โทร. 02-4630100 ต่อ 26
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
สำนักงานพระประแดง ที่อยู่ 109/92-95 หมู่ 19
ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130


       บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามกฎเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผล
กระทบต่อผู้แจ้งเบาะแสซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และ
ข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย


        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    Contact Us | Member Login | Terms & Conditions | Site Map
                                                                                                                      Copyright © Unimit Engineering Plc. All Right Reserved