บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข้อมูลนักลงทุน > นโยบายการรับของขวัญนโยบายการรับของขวัญ

นโยบายงดรับของขวัญ และประโยชน์อื่นใดสำหรับบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 ("บริษัทฯ")  ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยหลักภิบาล
จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือผลประโยชน์อื่นๆ และทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม เพื่อเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของบริษัทฯ บริษัทฯ ของเรากำลังเข้าสู่กระบวนการ
ดำเนินการร่วมกันของภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกลุ่มต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งเราคาดหวังที่จะ
ทำให้สำเร็จพร้อมกับการมาถึงของปีใหม่ 2561 นี้

ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าคณะกรรมการผู้จัดการ และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ
ต้องไม่ขอหรือไม่รับของขวัญ และประโยชน์อื่นใด ทั้งในรูปแบบการจ่ายเงินหรือให้เป็นสิ่งของที่มีมูลค่า ที่คู่ค้า
ผู้ผลิต ผู้ส่งมอบ ผู้รับจ้างช่วง  และผู้ถือผลประโยชน์อื่นๆ  ตั้งใจมองให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงใน
กรณีที่บริษัทฯ ได้รับของขวัญและไม่สามารถส่งกลับคืนยังผู้ให้ได้บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมและนำไปบริจาค
ให้กับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน และให้ความ
สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ และประสบความสำเร็จในสิ่ง
อันพึงปรารถนาในปี 2561 ที่กำลังจะมาถึงและตลอดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทำความเข้าใจในนโยบายงดรับของขวัญของบริษัทฯ หากท่านต้องการติดต่อสอบถาม หรือมี
ข้อแนะนำในแนวทางปฏิบัติเรื่องของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด กรุณาติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
คุณธนพัฒน์ ชุมพลศิลป์ หมายเลขโทรศัพท์ +66 38485561-64 ต่อ 322 หรือ อีเมล์ thanapat@unimit.com                                                                                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                   (นายยัง ไท่ หลู)
                                                                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
                                                                                  บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    Contact Us | Member Login | Terms & Conditions | Site Map
                                                                                                                      Copyright © Unimit Engineering Plc. All Right Reserved