บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808

                  • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อ 17 (Email:  ir@unimit.com)
                  • ฝ่ายเลขานุการบริษัท ต่อ 26 (Email: suphap@unimit.com)


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข้อมูลนักลงทุน > สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
  ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นว่าการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายได้อย่างแท้จริง รวมทั้งจะช่วยสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัทฯ ทั้งยังตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจจะเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นส่วนหนึ่งจะต้องมีสังคมที่มีความยั่งยืนปราศจากการคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นปัญหาและอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒนาด้านต่างๆ เพราะนอกจากจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแล้ว ยังสร้างความเสีย
หายแก่สังคมและประเทศชาติโดยรวม

ซึ่งนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้วในวาระการประชุมประจำปี
ครั้งที่3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหาคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นฉบับนี้เพื่อยืนยัน
เจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ยอมรับ
การคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกธุรกิจและรายการในทุกประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบริษัทฯ ได้
กำหนดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนี้  รวมถึงจะมีการสอบทานมาตรการปฏิบัติอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้น
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ทางบริษัทฯได้จัดทำขึ้นนั้น จะถูกนำไปปฏิบัติกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานของ บริษัทยูนิมิตเอนจิเนียริ่งจำกัด(มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯและนำมาตรการที่เกี่ยวข้องไป
ปฏิบัติกับบริษัทร่วมหรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ  มีอำนาจในการตรวจสอบ ควบคุม และ หรือกับตัวแทนทางธุรกิจของ
บริษัทฯ                                                                                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                   (นายยัง ไท่ หลู)
                                                                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

                                                                                  บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)