บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808

                  • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อ 17 (Email:  ir@unimit.com)
                  • ฝ่ายเลขานุการบริษัท ต่อ 26 (Email: suphap@unimit.com)


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข้อมูลนักลงทุน > คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการโครงสร้างบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ


นายวินัย เลาหประสิทธิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

อ่านต่อ...

นายยัง ไท่ หลู
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อ่านต่อ...
   

นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร

อ่านต่อ...
   

นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

อ่านต่อ...
   

นายมงคล บุญเต็ม
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

อ่านต่อ...
   

นายสุพรชัย วระแสง
ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

อ่านต่อ...
   

นายสุชาติ วิไลวรวิทย์
ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายการเงิน

อ่านต่อ...
   

นายนิกร คูณแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ

อ่านต่อ...
   

นายสายัณห์ ตั้งพิทักษ์เสมอ
Division Manager, Strategic Sourcing & Cost Optimization

อ่านต่อ...
   
   

 

        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)