บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808

                  • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อ 17 (Email:  ir@unimit.com)
                  • ฝ่ายเลขานุการบริษัท ต่อ 26 (Email: suphap@unimit.com)


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข้อมูลนักลงทุน > หนังสือเชิญประชุมประจำปีหนังสือเชิญประชุมประจำปี                                หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561
  

2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560
 

3. เอกสารแนบ 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 

4. เอกสารแนบ 4 เอกสารหรือหลักฐาน
 

5. เอกสารแนบ 5 กฎและข้อบังคับ  

6. เอกสารแนบ 6 ค่านิยามกรรมการอิสระ  

7. เอกสารแนบ 7 ประวัติกรรมการอิสระ  

8. เอกสารแนบ 8 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระ  

9. แผนที่สถานที่ประชุม
 

10. เอกสารแนบ 10 แบบหนังสือมอบฉันทะ  
                                             


        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)