บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โรงงาน บ้านบึง:
10/7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี – บ้านบึง – ป่ายุบ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ :   038-485561-64         

โทรสาร :     038-485565
อีเมล์:         HR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา > นักศึกษาฝึกงานนักศึกษาฝึกงาน
โครงการนิสิต / นักศึกษาฝึกงาน

ในขณะที่นิสิต / นักศึกษาฝึกงานที่  บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง นิสิต/นักศึกษาจะได้ รับความรู้ และสามารถนำความรู้
จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และมีประสบการณ์จริงซึ่งสามารถ นำไปใช้ได้ในการศึกษาและการประกอบ
อาชีพต่อไป

คุณสมบัติ

1. ระดับปริญญาตรี
    • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
    • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
    
2. ระดับ ปวช./ปวส.
    • สาขาเขียนแบบเครื่องกล
    • สาขาเครื่องกลโรงงาน
    • สาขาช่างเชื่อม

** สาขาบริหารทั่วไป หรือสาขาที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ถ้ามีการรับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**

ประโยชน์ที่นิสิต/นักศึกษาจะได้รับระหว่างการฝึกงาน

1. เบี้ยเลี้ยงรายวัน
2. ความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญ
3. ประสบการณ์การทำงานในลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติจริง
4. เมื่อจบการฝึกงานจะได้รับใบรับรองการฝึกงาน


วิธีการสมัคร

1. ติดติอ/สอบถามตัวตนเอง ตามที่อยู่และเบอร์โทร.ของบริษัทฯ Tel. (038) 297-467-70 ( ต่อ 323,324 )
2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ เอกสารแนบ : หนังสือคำร้องขอฝึกงาน โดยระบุรายละเอียด
    ครบถ้วน (วันที่เริ่ม-วันสิ้นสุด/ชื่อ-สกุล/รหัสนักศึกษา/สาขาที่กำลังศึกษาฯ)


สิ่งที่ต้องนำมาในวันมอบตัว

• หนังสือส่งตัวนิสิต/นักศึกษา
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• เอกสารจากสถานศึกษา ( คู่มือ/แบบประเมิน )

หมายเหตุ : ในวันมอบตัวนิสิต/นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบตามฟอร์มของสถานศึกษา


          


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)