หน้าหลัก > ลิขสิทธิและเงื่อนไข


บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทตลอด
จนเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักลงทุน  และผู้สนใจทั่วไป  การใช้เว็บไซต์ของ  ท่านจะอยู่ภายใต้ข้อ
กำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้นขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บ
ไซต์ ทั้งนี้การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หากท่านไม่
ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

ทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาข้อความ รูปภาพ  เสียง / ภาพวีดีโอ และเนื้อหาอื่นใดตลอดจนสื่อ
ประเภทอื่นที่ปรากฎบนหน้าจอต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้และสื่อมัลติมิเดียอื่นที่บริษัทได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สิน
ทางปัญญาในการใช้สื่อมัลติมิเดียดังกล่าวในเว็บไซต์นี้

ท่านสามารถเรียกดูสื่อมัลติมิเดียผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือ ทำการพิมพ์ หรือดาวน์โหลด และใช้สื่อมัลติมิเดีย
ทั้งนี้การใช้งานดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ท่านจะต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ จำหน่ายถ่ายโอนซึ่งข้อมูล ทำซ้ำเพื่อการ
  อื่นนอกจากการทำซ้ำเพื่อการเรียกดู
- ท่านรับทราบ และตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความรับผิดที่เกิดขึ้นกับท่าน  อันเนื่องมาจากการเข้าใช้เว็บ
  ไซต์์นี้
- ท่านจะต้องไม่ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ
- ท่านไม่สามารถใช้สื่อมัลติมิเดียในลักษณะอื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

การติดต่อ
หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนด และเงื่อนไข หรือการให้บริการเว็บไซต์นี้  หรือการใช้งานเว็บไซต์
กรุณาติดต่อ


webadmin@unimit.com

        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)