บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข่าวบริษัท > ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศการประมูลขายเศษเหล็ก/สเตนเลส ประจำปี 2560บริษัทฯ ประกาศตามเอกสาร เลขที่ 418/2560 เรื่อง การประมูลขายเศษเหล็ก/สเตนเลส ประจำปี พ.ศ. 2560
ด้วยบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลขายเศษเหล็ก/สเตนเลส ประจำปี 2560
จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1. เศษเหล็ก เกรด เอ น้ำหนักประมาณ          800   ตัน
2. เศษเหล็ก เกรด บี น้ำหนักประมาณ            50    ตัน
3. เศษสเตนเลส น้ำหนักประมาณ                  20    ตัน

***กำหนดยื่นซองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าประมูล และเข้าดูเศษเหล็ก/สเตนเลส วันที่ 9-18 พฤศจิกายน 2560
ในเวลา 10:00 – 12:00 น. และ 13:00-15:00 น.***


โดยมีเอกสารแสดงคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลดังนี้ (พร้อมลงนามรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจลงนามทุกฉบับ)

- หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ทะเบียนโรงงานต้องเป็นลำดับที่ 105
- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท ห้าง ร้าน ไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
- สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ในกรณีที่ผู้มีอำนาจไม่สามารถมาประมูลด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบ
  อำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ


***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูล วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:00น.***

กำหนดวันประมูล วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี หากผู้เข้าร่วมประมูลรายใดมาหลังเวลา 10:00 น.จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการประมูล

คุณสมบัติผู้เข้าประมูล

- ต้องไม่เป็นผู้ทิ้งงาน ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้เวียนชื่อไว้ หรือไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อห้ามติดต่อ
  ดำเนินธุรกรรมของบมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
- ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้าประมูลรายอื่น ณ วันประกาศผลการประมูลในครั้งนี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำ
  การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้

รายละเอียดและเงื่อนไขการประมูล
1. ผู้ประมูลต้องใช้แบบฟอร์มการประมูลของ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2. ต้องวางเงินมัดจำการประมูล เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งทางบริษัท ฯ จะออกเอกสาร
    การรับเงินมัดจำให้ไว้เป็นหลักฐานโดยบริษัทฯจะคืนเงินมัดจำการประมูลให้กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ชนะการประมูลเมื่อ
    การประมูลสิ้นสุด
3. การเปิดซองประมูล จะเปิดซองประมูลต่อหน้าคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
4. ผู้ที่ประมูลราคาสูงสุดในแต่ละรายการและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมถือว่าเป็น
    ผู้ได้ราคาสูงสุด
5. คณะกรรมการจะเสนอรายชื่อและราคาผู้ได้ราคาสูงสุด ให้ผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งผู้ชนะ
    การประมูลอีกครั้งภายในวันที่ประมูล
6. ในกรณีที่มีผู้ให้ราคาสูงสุดของแต่ละรายการเท่ากันมากกว่า 1 ราย บริษัทฯ จะทำการประมูลเฉพาะผู้ที่มีราคา
    สูงสุดอีกครั้ง โดยราคาที่ประมูลใหม่ต้องไม่ต่ำไปกว่าการประมูลครั้งแรก
7. ผู้ที่ประมูลได้และผู้ที่มาดำเนินการขนย้ายจะต้องเป็นบริษัท ห้าง ร้าน เดียวกัน ห้ามเปลี่ยน แต่งตั้งหรือมอบ
    อำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
8. เมื่อประมูลได้แล้ว ต้องจ่ายเงินประกันล่วงหน้าไว้ 20% Cashier Check / หรือโอนเข้าบัญชีตามมูลค่าประเมิน
    ของเศษเหล็ก/เศษสเตนเลสในแต่ละรายการทั้งหมด (อ้างถึงประมาณน้ำหนักที่แจ้งไว้) ภายใน 3 วัน
    (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560) หลังการอนุมัติการประมูล โดยจะคืนเงินประกันล่วงหน้าให้ เมื่อหลังจากมีการ
    ขนย้ายเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
9. ถ้าปรากฎว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกันตามข้อ 7 และ/หรือ ผู้ชนะการประมูล ไม่มาดำเนินการขนย้ายให้เรียบร้อยตาม
    เวลาที่กำหนด จะถูกยึดเงินประกันล่วงหน้า 20%
10. ในการบรรทุกเศษเหล็ก/เศษสแตนเลส เพื่อทำการชั่งน้ำหนักจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนตามน้ำหนักที่ขนย้าย
      จริง ก่อนเวลา 16.00 น.
11. ก่อนทำการขนย้ายในแต่ละวันจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าตามจำนวนประเมินของเศษเหล็กที่จะขนย้ายในวันนั้น
12. การชั่งน้ำหนักใช้เครื่องชั่งของ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง หรือเครื่องชั่งที่ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง. กำหนด
      น้ำหนักที่ชั่งได้ในวันส่งมอบถือเป็นยุติ
13. ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายเศษเหล็ก/สเตนเลส ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึง
      วันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยไม่อนุญาตให้ดำเนินการในวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
14. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการประมูลในกรณีที่ พบเหตุการณ์ผิดปกติในการประมูล


*** หมายเหตุ***
โปรดดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

เอกสารแบบฟอร์มการประมูลเศษเหล็ก: ดาวน์โหลด
เอกสารรายละเอียดการประมูลเศษเหล็ก:ดาวน์โหลด


*** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของการประมูลในครั้งนี้ ***
กรุณาติดต่อ คุณพรทิพา (Hr.) เบอร์โทรศัพท์ 038 485561- 64 ต่อ 325
          


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)