บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โรงงาน บ้านบึง:
10/7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี – บ้านบึง – ป่ายุบ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ :   038-485561-64            

โทรสาร :     038-485565
อีเมล์:         HR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา > โครงการส่งเสริมเยาวชนโครงการส่งเสริมเยาวชน


โครงการส่งเสริมทักษะเยาวชน

ชื่อโครงการ:  ส่งเสริมทักษะด้านการวาดรูปให้กับเยาวชนโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน (สอนวิชาศิลปะ)


งบประมาณ:   4,000 บาท


วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้ทักษะด้านการวาดภาพ
2. เพื่อเพิ่มทักษะการวาดภาพและสามารถนำไปในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
3. เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับชุมชนอันประกอบด้วยนักเรียน ครู และผู้ปกครอง


เป้าหมาย:

1. พนักงาน และ นักเรียน มีกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 วัน
2. มีนักเรียน ร้อยละ 80 ของผู้เข้าเรียนต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคปฏิบัติ
3. นักเรียนสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการศึกาต่อชั้นสูงขึ้นผลการดำเนินงาน :

1. มีนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เข้าร่วมกิจกรรมการสอนในวิชาศิลปะ
   ทั้งหมด 40 คน และมีการกำหนดการสอนทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557
   ถึง ตุลาคม 2557 (สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 40 คน ใช้เวลาในการเรียน 20 สัปดาห์ สำหรับ
   ภาคการศึกษาที่ 1 มีนักเรียนเข้าร่วม 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผลที่ได้เป็น 100 %)


วิทยากร:

1. คุณอิศรพงษ์ ณ เชียงใหม่
2. คุณจันทร์จิราภรณ์ ผาสุข

 

        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)