သတင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ

CSR

Activity to "Summer Run Huakunchae 2022"

Share

บริษัทฯ  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “Summer Run Huakunchae 2022”  โดยมีผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยมีระยะทาง 5 กม. และ 10 กม. รายได้จากการเข้าร่วมสมัครมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกุญแจ