သတင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ

NEWS

UEC receives certification as member of Collective Action Against Corruption (two consecutive times: CAC-Recertification)

Share

บริษัทฯ ได้รับมอบใบรับรองการต่ออายุสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย  (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2
เป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่น ในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในการปฏิบัติ
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เรามุ่งมั่นเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า