သတင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ

NEWS

UEC win CSR-DIW Continuous Award 2023 awards from the Ministry of Industry 13th consecutive year

Share

บริษัทฯ  เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2023”  รางวัลอันทรงเกียรติ และมีคุณค่า จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่
สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน และปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ได้อย่างครบถ้วน บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13  เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
โดยมีพิธีรับรางวัลและถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ในวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา