ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ

Spray-Type Deaerator

SHARE

Product Name  :  Spray-Type Deaerator
Project Name   :  CAP ECCx EPC Project
Owner  :  PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Purchaser  :  Stork Thermeq B.V.