ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ

Spherical Tanks

SHARE

Product Name  :  SPHERICAL TANK
Project : SPHERICAL TANK
Owner : PTT  PUBLIC  CO.,  LTD.
Size: 6,000 M3