ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลเศษ Stainless ประจำปี 2564

แชร์

ประกาศ เลขที่ 222/2564  เรื่อง การประมูลขายเศษเหล็ก ประจำปี 2564
ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประมูลเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงได้มีการคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลขายเศษเหล็ก Stainless  ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล 
   1. บริษัท สยามอรุณ  สตีล  เวิลด์  จำกัด
   2. บริษัท พี.ที. ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
   3. บริษัท เอดีสแคปเปอร์  จำกัด
   4. บริษัท ไจก้า  เวส  แมนเนจเม้นท์ จำกัด
   5. บริษัท ส.ปัญญารุ่งเรืองโลหะกิจ  จำกัด
   6. บริษัท วงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง  จำกัด
   7. บริษัท ทองใหญ่ โลหกรรม  จำกัด
   8. บริษัท แท๊ก เฮพวี่ เมทัล จำกัด
   9. บริษัท ทรัพย์ไพศาล แฟคตอรี่ จำกัด
   10. บริษัท พี อาร์ เอส กรุ๊ป จำกัด

กำหนดวันประมูล วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:30 – 12:00 น. ณ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
หากผู้เข้าร่วมประมูลรายใดมาหลังเวลา 10:15 น. จะถือว่าผู้นั้นขาดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประมูล

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้มีอำนาจไม่สามารถมาประมูลด้วยตัวเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

*** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของการประมูลในครั้งนี้ ***
กรุณาติดต่อ คุณพรทิพา ครองเพ็ชร (Hr.)  เบอร์โทรศัพท์ 038 485561- 64 ต่อ 325

*** หมายเหตุ***
โปรดดาวน์โหลดเอกสารประกอบ