ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการ "ยูนิมิตสานฝันคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง"

แชร์

บริษัทฯ จัดทำโครงการ “ยูนิมิตสานฝันคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง Unimit Engineering Computer for Child” เป็นโครงการร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 15 เครื่องให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองเรือ ต.หนองน้ำใส  อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว  เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ โรงเรียนชายขอบ และความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมี ผอ.สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.สระแก้ว เขต 2  เป็นประธานรับมอบ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น โดยการสนับสนุนด้านการศึกษา และการเรียนรู้
เพื่อให้ชุมชนได้เติบโตร่วมกันกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน