ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า และเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า

แชร์

วันที่/เวลา   30 Nov 2023 17:09:00
หัวข้อข่าว    การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า และเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
หลักทรัพย์   UEC
แหล่งข่าว       UEC

รายละเอียดแบบเต็ม