ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการสอนทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร

แชร์

บริษัทฯ จัดทำโครงการสอนทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร ให้กับเยาวชนโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน โดยจัดทำโครงการ สอนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (พืชไร้ดินกินปลอดภัย)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการเสริมทักษะมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร และเสริมสร้างการหารายได้ และการสร้างอาชีพของคนในชุมชน ซึ่งรายได้จากการขายผัก
จะนำเข้าบัญชีสหกรณ์โรงเรียน เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรุ่นต่อไป