บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โรงงาน บ้านบึง:
10/7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี – บ้านบึง – ป่ายุบ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ :   038-485561-64              

โทรสาร :     038-485565
อีเมล์:         HR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา >  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร       
ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในส่วนต่างๆได้ตามลิงค์ข้างล่างดังนี้: ระยะเวลารับสมัครถึง 31 ธันวาคม 2561


LPG Tanks Sales Manager for overseas markets:  1  Position
Bengladesh, CLMV countries (Cambodia/Laos/Myanmar/Vietnam) 


Experience in Sale/Marketing of LPG storage tanks, Fluent in English speaking, listening and writing
is required and local languages of the CLMV countries will be advantage. Energetic, self-motivated,
aggressive, focus on Sales target with good interpersonal, organizational and communicational skills,
Extensive travel overseas required.

 

Technical Support Engineering Manager  1  ตำแหน่ง  

Experience in engineering designs, strength calculations, project specifications for pressure vessels,
heat exchangers, API tanks. Able to multi-task with organization skills, attention to details, and
priority-setting. Energetic and self-motivated, goal focused with good interpersonal, organizational
and communicational skills. Fluent in spoken and written English.

 

Lead Design Engineer (Contracted or Permanent)  2  Positions

Design pressure vessels, heat exchangers and related equipments, Explain and answer questions
about calculation sheet or design condition and meeting with client, Support information to
marketing dept. such as engineering data, datasheet, technical clarify, drawing for tender offer
Planning and control schedule and solving problem.

 

Design Engineers  2  ตำแหน่ง 

Design pressure vessels, heat exchangers and related equipments, Explain and answer questions
about calculation sheet or design condition and meeting with client, Support information to
marketing dept. such as engineering data, datasheet, technical clarify, drawing for tender offer
Planning and control schedule and solving problem.

 

Marketing Engineers  6   ตำแหน่ง  

The marketing engineer first gain in depth knowledge of the products that he/she is going to
market, research in local, national or regional areas and try to determine whether there is some
potential for it, compile information about the competitor's products and design strategies in such
a manner that he/she is able to stay ahead of the competitors, analyzes the data and study the
needs and preferences of the customers, promote the engineering products so as to reach
maximum customers, involve in designing the marketing material necessary for the promotion of
the products. The following points will illustrate the key responsibilities that need to be carried out
by the marketing engineer in a technical field.

 

Buyer  1   ตำแหน่ง   

Sourcing new venders, Procure all materials. Issue RFQ, Bid Evaluation Table, Purchase Order,
and other assigned. Negotiate of pricing, delivery and payment for company benefits. Follow up
and expedite until material arrive at factory. Interface closely with Project Team and Marketing.

Safety Officer (จป.วิชาชีพ)   1  ตำแหน่ง   

ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน แนะนำ ฝึกสอนอบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจาก
เหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

Technician (Production)  3  ตำแหน่ง   

ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพของงาน ดูแลงานด้านตรวจ
ประเมินภายในบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐานที่บริษัทได้รับการรับรอง ประสานงานในหน่วย
งานและนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

Store Keeper Helper  1  ตำแหน่ง   

ตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามรายการ, จำนวน และราคาในใบสั่งซื้อ(PO) กับใบนำส่งสินค้า, ดูแลการรับ -
เบิกจ่ายสินค้าที่ Owner Supply เพื่อใช้ใน Line การผลิตหรือกับผู้รับเหมา, ดูแลการทำ Metrial Receiving
Report ส่งฝ่าย QA และ ระสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

Draftsman (Temporary / Permanence)   5   ตำแหน่ง  

เขียนแบบผลิตภัณฑ์ ภาชนะทนความดัน และศึกษาพัฒนาในการเขียนแบบ Drawing ให้ทันสมัย ประสานงาน
ในหน่วยงานและนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานปัญหาที่พบในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชา

 

QC Inspector   11   ตำแหน่ง   

ตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม งานประกอบ Pressure Vessel , Steel Construction ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
และบันทึกการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ประสานงานในหน่วยงานและนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงาน
ปัญหาที่พบในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชา

 

Officer (Support Production)   4   ตำแหน่ง   

จัดการด้านเอกสารทั่วไป เช่น งานพิมพ์ ,การสำเนาเอกสาร รวมทั้งการรับส่งเอกสารระหว่างแผนก และจัดเก็บเอกสาร
จัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลข้อมูล Update การทำงานของทุกส่วนงานผลิตเพื่อจัดทำ
เอกสารสรุปการทำงานสำหรับใช้ในการควบคุมวิเคราะห ์และการวางแผนงาน

 

QC Document   4   ตำแหน่ง   

ติดตามประสานงานด้านเอกสารประเภทการทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวบรวมรายงานผลการทดสอบ และเอกสาร
สำคัญอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์แต่ละงานและทำรวมเล่มเป็น MDR และประสานงานและให้ข้อมูลด้านเอกสารกับ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

Fitter (ช่างประกอบ)   36   ตำแหน่ง   

ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน จัดเตรียมชิ้นงานในการประกอบ และประกอบชิ้นงานรวมทั้งตรวจ
ความเรียบร้อยของชิ้นงานให้ถูกต้องตามแบบงาน

 

Helper (ผู้ช่วยช่าง)    75   ตำแหน่ง  

ผู้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ช่างในเรื่องของการขนย้ายชิ้นงาน การเตรียมชิ้นงาน รวมไปถึงขั้นตอนการประกอบ
และเจียร์ตกแต่งชิ้นงานหลังจากงานประกอบ / งานเชื่อมให้เรียบร้อย ก่อนส่งชิ้นงานไปกระบวนการถัดไป

 

Labour (แรงงาน)   27   ตำแหน่ง   

ผู้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ช่างในเรื่องของการขนย้ายชิ้นงาน การเตรียมชิ้นงาน รวมไปถึงขั้นตอนการประกอบ
และ เจียร์ตกแต่งชิ้นงานหลังจากงานประกอบ / งานเชื่อมให้เรียบร้อย ก่อนส่งชิ้นงานไปกระบวนการถัดไป และ
จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน
        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)