บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โรงงาน บ้านบึง:
10/7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี – บ้านบึง – ป่ายุบ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ :   038-485561-64              

โทรสาร :     038-485565
อีเมล์:         HR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา >  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


Safety Officer (จป.วิชาชีพ)                                                                        1   ตำแหน่ง

สถานที่ : ชลบุรีหน้าที่หลัก

- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  ในการทำงาน
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอ
  ต่อนายจ้าง
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรฐานความ
  ปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับ
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพ
  แวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
- แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

- ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่อง
  จากการทำงาน และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

• เพศชาย / หญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
• ประสบการณ์ 0 - 2 ปี ในตำแหน่ง จป. ระดับหัวหน้างาน หรือเทคนิค หรือวิชาชีพ
• มีทักษะด้านการติดตาม ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน


สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมเขียนประวัติพร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ
และแนบรูปถ่ายส่งมายังอีเมล์ด้านล่างนี้E-mail : thanapat@unimit.com, recruitment@unimit.com, recruitment_2@unimit.com or            hr@unimit.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน:  Download [ 2.2 Mb]

  
        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)