บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข่าวบริษัท > ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมสัมมนา กลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day 2017 ครั้งที่ 9บริษัทฯ เข้าร่วมสัมมนากลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day 2017 ครั้งที่ 9 กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อตอกย้ำ
ถึงนโยบายการบริหารองค์กรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. ให้ประสบความสำเร็จโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล นำหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการปฏิบัติงาน มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใสต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม CG in DNA : Together We Can
ภายใต้แนวคิดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานของกลุ่มทุกระดับชั้น มีคุณธรรมในเชิงลึกฝังอยู่ใน DNA มุ่งที่จะปฏิบัติ
งานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมเปิดให้มีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ถือเป็นองค์กรของบุคลากรทีมี
จิตสำนึกซึ่งแนวทางดังกล่าวมีส่วนสำคัญที่จะสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและนำพาองค์กรให้เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ. ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร EnCo C กทม.

          


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)