บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โรงงาน บ้านบึง:
10/7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี – บ้านบึง – ป่ายุบ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ :   038-485561-64           

โทรสาร :     038-485565
อีเมล์:         HR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา > โครงการส่งเสริมเยาวชนโครงการส่งเสริมเยาวชนโครงการส่งเสริมทักษะเยาวชน

ชื่อโครงการ:    ส่งเสริมทักษะด้านการออกแบบให้กับเยาวชนโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
                     (สอนออกแบบลายผ้าบาติก)

งบประมาณ:  4,000 บาท


วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเพิ่มทักษะด้านการออกแบบลายผ้าบาติก
2. เพื่อเพิ่มทักษะการวาดภาพ และนำไปประยุกต์ประกอบวิชาชีพทำผ้าบาติก
3. เพื่อให้แนวทางในการทำการตลาด และ ขายผ้าบาติก เช่นตามแหล่งท่องเที่ยว
4. เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างยูนิมิต กับชุมชนอันประกอบด้วยนักเรียน ครู และผู้ปกครอง


เป้าหมาย:

1. พนักงานยูนิมิต และนักเรียน มีกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 วัน
2. นักเรียนได้รับพื้นฐานการออกแบบเพื่อการศึกษาการออกแบบในระดับสูงขึ้น
3. นักเรียนสามารถสามารถประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพในการทำผ้าบาติกในอนาคต
4. นักเรียน ร้อยละ 80 ของผู้เข้าเรียนต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคปฏิบัติผลการดำเนินงาน :

1. มีนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมการสอนในวิชาออก
    แบบลายผ้าบาติกทั้งหมด 25 คน และมีการกำหนดการสอนทุกวันอังคารของสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันอังคาร
    ที่ 18 มิถุนายน 2556 ถึง 24 กันยายน 2556
2. นักเรียนดังกล่าวได้พื้นฐานการออกแบบเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาชั้นสูง หรือ ใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคตต่อไป
3. มีความร่วมมือและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน


วิทยากร:

1. คุณวรพันธ์  มั่นใจ
2. คุณบุษรารักษ์  กลีบแก้ว
3. คุณสมภพ  วิถีธรรม

         


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)