News & Activities

CSR

Project teaches basic skills and Cooking dessert with local youth

Share

บริษัทฯ จัดทำโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561 จากการสานเสวนา เรื่องการให้ความรู้ด้านกีฬาและวิชาชีพ จึงเกิดโครงการ “การสอนทักษะการงานพื้นฐานอาชีพให้กับเยาวชน หัวข้อการทำอาหารและขนม” โดยสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลา ในการสอนเริ่มเดือน พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2561