ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ဆက်ဆံရေးထိန်းသိမ်းခြင်း

Major Shareholder

Major Shareholder

Major Shareholder of of 30 December 2022

No.    Fist Name - Last Name Number of Shares Percent
    1.    Mr. Pongthep              Utaisincharoen      36,183,400       6.34
    2.    Ms. Patra                        Chalermsaphayakorn      29,430,000       5.16
    3.    Ms. Pannida                 Chalermsaphayakorn      28,780,000       5.04
    4.    Mr. Pongchalerm      Chalermsaphayakorn      28,650,500      5.02
    5.    Mr. Jit                                 Sriwannawit      28,480,900       4.99
    6.    Mr. Anuthra                   Asawanonda     22,656,164       3.97
    7.    Mr. Phaibul                   Chalermsaphayakorn      18,204,000       3.19
    8.    Mr. Veerachai             Dechamonthan      18,021,600       3.16
    9.    Mrs. LI-CHU                CHAO      15,161,120       2.66
    10.    Mr. Anuwat                   Limkangwanmongkol      8,835,280       1.55
Total 234,402,964  41.09

 

  Top 10 Group of Company's Major Shareholders

No.  Fist Name - Last Name Number of Shares Percent
  1.
 
   Ms. Patra                                 Chalermsaphayakorn
   Ms. Pannida                         Chalermsaphayakorn
   Mr. Pongchalerm              Chalermsaphayakorn
   Mr. Phaibul                           Chalermsaphayakorn

29,430,000
28,780,000
28,650,500
18,204,000

 
Total :  105,064,500 18.42
   2.


 
   Mr. Anuthra                            Asawanonda
   Mrs. Luanmanee                 Asawanonda
   Mr. Pravit                                  Asawanonda
   Ms. Srisurang                        Asawanonda
   Mr. Suphalak                          Asawanonda
   Mrs. Supapasara                Asawanonda
22,656,164
6,806,056
6,000,000
6,000,000
6,000,000
1,200,000
   
Total :   48,662,220 8.53

  3. 

   Mr. Pongthep                        Utaisincharoen
   Mrs. Wiwan                             Utaisincharoen
   Mrs. Chalanda                      Utaisincharoen
   Mr. Pongsak                         Utaisincharoen
36,183,400
220,000
800
 20
 
Total :   36,404,220 6.38
  4.


 
   Mr. Jit                                          Sriwannawit
   Mr. Chuchart                          Sriwannawit
28,480,900
10,000
 
Total :   28,490,900 4.99

5.

 


 

   Mr. Veerachai                        Dechamonthan
   Ms. Wilasinee                        Dechamonthan
   Mrs. Tassanee                     Dechamonthan
   Mr. Piyachai                          Dechamonthan
18,021,600
1,776,900
60,000
 50,000
 
Total :  19,908,500 3.49
6. 
   Mrs. LI-CHU                                    CHAO
   Miss BELLE CHUN CHAO    YANG
   Mr. CLARENCE                           YANG
15,161,120
2,000,000
2,000,000
 
Total :  19,161,120 3.36
7.


 
   Mr. Anuwat                             Limkangwanmongkol
   Mrs. Sirikul                              Limkangwanmongkol
8,835,280
1,800,000
 
Total :  10,635,280 1.86
8. 
   Mr. Wararat                           Lam opas
   Mrs. Thanthip                       Lam opas
   Mr. Pongpo                          Lam opas
7,980,900
2,000,000
30,000
 
Total :  10,010,900 1.75
9.


 
   Ms. Benja                                 Hanpakdee
   Mr. Surasak                            Hanpakdee
8,633,000
97,900
 
Total :  8,730,900 1.53
10.


 
   Ms. Vilai                                    Siripoonkiatikukl
   Ms. Wipa                                  Siripoonkiatikukl
6,486,880
1,746,980
 
Total :  8,233,860 1.44
Total 295,302,400  51.76