ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ဆက်ဆံရေးထိန်းသိမ်းခြင်း

Complaints and Anonymous Tips

ช่องทางการแจ้งเบาะแส
บริษัทฯ มีกระบวนการนำนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นไปใช้ในการปฏิบัติ แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ พบเห็น คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา และตัวแทนของบริษัทฯ ทุจริตต่อหน้าที่ โปรดแจ้ง
01
กล่องรับเรื่องร้องเรียน
ภายในองค์กร ของทุกสาขา
02
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ E-Mail Address
คณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชั่น CAC@unimit.com
 
03
จดหมายธรรมดา
จ่าหน้าถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 
สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์
ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
 
57 อาคารเอเวอรี่มอลล์ ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แจ้งผ่านเว็บไซต์ UNIMIT
กรอกแบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน