ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการประมูลขายเศษเหล็กประจำปี 2564

แชร์

ประกาศ เลขที่ 096/2564  เรื่อง การประมูลขายเศษเหล็ก ประจำปี 2564
ด้วยบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลขายเศษเหล็ก ประจำปี 2564 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. เศษเหล็ก เกรด เอ     น้ำหนักประมาณ          600      ตัน
2. เศษเหล็ก เกรด บี      น้ำหนักประมาณ            20      ตัน

กำหนดยื่นซองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าประมูล และเข้าดูเศษเหล็ก วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2564 ในเวลา 08:00 – 17:00 น. 
***ก่อนเข้าพื้นที่ให้นำส่งแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19)***  
โดยติดต่อคุณพรทิพา และคุณชาญชัย เบอร์โทรศัพท์ 038 485561-64  ต่อ 325, 328

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าประมูล
- ต้องยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าประมูล อย่างครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมลงนามรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจลงนามทุกฉบับ โดยมีรายการเอกสาร ดังนี้
      ก) หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ทะเบียนโรงงานต้องเป็นลำดับที่ 105, 106
      ข) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท ห้าง ร้าน ไม่เกิน 6 เดือน
      ค) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
      ง) สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ในกรณีที่ผู้มีอำนาจไม่สามารถมาประมูลด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- ต้องไม่เป็นผู้ทิ้งงาน ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้เวียนชื่อไว้ หรือไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อ ห้ามติดต่อ/ดำเนินธุรกรรม ของบมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
- ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้าประมูลรายอื่น ณ วันประกาศผลการประมูลในครั้งนี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้
- การไม่เข้าดูเศษเหล็กไม่สามารถปฏิเสธหรืออ้างว่าไม่รับรู้เกี่ยวกับปริมาณคุณภาพของเศษเหล็ก

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูล วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 15:00 น.
กำหนดวันประมูล วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10:30 – 12:00 น. ณ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัดอำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
หากผู้เข้าร่วมประมูลรายใดมาหลังเวลา 10:15 น. จะถือว่าผู้นั้นขาดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประมูล

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้มีอำนาจไม่สามารถมาประมูลด้วยตัวเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

รายละเอียดและเงื่อนไขการประมูล
1. ผู้ประมูลต้องวางเงินมัดจำการประมูล เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งทางบริษัทฯ จะออกเอกสารการรับเงินมัดจำให้ไว้เป็นหลักฐาน โดยบริษัทฯจะคืนเงินมัดจำการประมูลให้
     กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ชนะการประมูลเมื่อการประมูลสิ้นสุด
2. ผู้ประมูลต้องใช้แบบฟอร์มการประมูลของ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
3. การเปิดซองประมูล จะเปิดซองประมูลต่อหน้าคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
4. ผู้ที่ประมูลราคาสูงสุดในแต่ละรายการ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูล
5. ในกรณีที่มีผู้ให้ราคาสูงสุดของแต่ละรายการเท่ากันมากกว่า 1 ราย บริษัทฯ จะทำการประมูลเฉพาะผู้ที่มีราคาสูงสุดอีกครั้ง โดยราคาที่ประมูลใหม่ต้องไม่ต่ำไปกว่าการประมูลครั้งแรก
6. คณะกรรมการจะเสนอรายชื่อและราคาผู้ได้ราคาสูงสุด ให้ผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งผู้ชนะการประมูลอีกครั้งภายในวันที่ประมูล
7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการประมูลในกรณีที่ พบเหตุการณ์ผิดปกติในการประมูล
8. เมื่อประมูลได้แล้ว ต้องจ่ายเงินประกันล่วงหน้าไว้ 20% Cashier Cheque / หรือโอนเข้าบัญชี ตามมูลค่าประเมินของเศษเหล็ก ในแต่ละรายการทั้งหมด (อ้างถึงประมาณน้ำหนักที่แจ้งไว้)
     ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยจะคืนเงินประกันล่วงหน้าให้ เมื่อหลังจากมีการขนย้ายเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
9. ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายเศษเหล็ก  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยไม่อนุญาตให้ดำเนินการในวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดราชการ รวมถึงวันที่ 12-16 เมษายน 2564
10. ผู้ที่ประมูลได้ และผู้ที่มาดำเนินการขนย้ายจะต้องเป็นบริษัท ห้าง ร้าน เดียวกัน ห้ามเปลี่ยนแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
11. ถ้าปรากฎว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกันตามข้อ 10 และ/หรือ ผู้ชนะการประมูล ไม่มาดำเนินการขนย้ายให้เรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด จะถูกยึดเงินประกันล่วงหน้า 20%
12. การชั่งน้ำหนักจะใช้เครื่องชั่งของ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง หรือเครื่องชั่งที่ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง เป็นผู้กำหนดน้ำหนักที่ชั่งได้ในวันส่งมอบถือเป็นยุติ
13. ในการบรรทุกเศษเหล็ก  ในแต่ละวันจะต้องชั่งน้ำหนักจริง และจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนตามน้ำหนักที่ขนย้ายจริง ก่อนเวลา 16.00 น.ของวันนั้นๆ
 

*** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของการประมูลในครั้งนี้ ***
กรุณาติดต่อ คุณพรทิพา ครองเพ็ชร (Hr.)  เบอร์โทรศัพท์ 038 485561- 64 ต่อ 325

*** หมายเหตุ***
โปรดดาวน์โหลดเอกสารประกอบ