ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการประมูลขายเศษเหล็กประจำปี 2566

แชร์

ประกาศ เลขที่ 001/2566  เรื่อง การประมูลขายเศษเหล็ก ประจำปี 2566
ด้วยบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลขายเศษเหล็ก ประจำปี 2566  ดังนี้

1. เศษเหล็ก เกรด เอ     น้ำหนักประมาณ          500      ตัน
2. เศษเหล็ก เกรด บี      น้ำหนักประมาณ            30       ตัน
3. เศษ Stainless          น้ำหนักประมาณ            40        ตัน

กำหนดยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าประมูล และเข้าดูเศษเหล็ก วันที่ 09 - 13 ตุลาคม 2566  ในเวลา 08:00 – 17:00 น. 
โดยติดต่อ คุณพรทิพา และ คุณยงยุทธ เบอร์โทรศัพท์ 038 485561-64  ต่อ 325, 241

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าประมูล
- เอกสารแสดงคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าประมูล อย่างครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมลงนามรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจลงนามทุกฉบับ โดยมีรายการเอกสาร ดังนี้
      ก) หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ทะเบียนโรงงานต้องเป็นลำดับที่ 105, 106
      ข) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท ห้าง ร้าน ไม่เกิน 6 เดือน
      ค) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
      ง) สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ในกรณีที่ผู้มีอำนาจไม่สามารถมาประมูลด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- ต้องไม่เป็นผู้ทิ้งงาน ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้เวียนชื่อไว้ หรือไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อ ห้ามติดต่อ/ดำเนินธุรกรรม ของบมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
- ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้าประมูลรายอื่น ณ วันประกาศผลการประมูลในครั้งนี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้
- การไม่เข้าดูเศษเหล็กไม่สามารถปฏิเสธหรืออ้างว่าไม่รับรู้เกี่ยวกับปริมาณคุณภาพของเศษเหล็ก

กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูล วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 15:00 น.
กำหนดวันประมูล  วันที่ 19 ตุลาคม 2566  เวลา 13:30 – 15:00 น. ณ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด  อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
หากผู้เข้าร่วมประมูลรายใดมาหลังเวลา 13:15 น. จะถือว่าผู้นั้นขาดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประมูล

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้มีอำนาจไม่สามารถมาประมูลด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

รายละเอียดและเงื่อนไขการประมูล
1. ผู้ประมูลต้องวางเงินมัดจำการประมูล เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งทางบริษัทฯ จะออกเอกสารการรับเงินมัดจำให้ไว้เป็นหลักฐาน โดยบริษัทฯจะคืนเงินมัดจำการประมูลให้
     กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ชนะการประมูลเมื่อการประมูลสิ้นสุด
2. ผู้ประมูลต้องใช้แบบฟอร์มการประมูลของ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
3. การเปิดซองประมูล จะเปิดซองประมูลต่อหน้าคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
4. ในกรณีที่มีผู้ให้ราคาสูงสุดเท่ากันมากกว่า 1 ราย บริษัทฯ จะทำการประมูลเฉพาะผู้ที่มีราคาสูงสุดอีกครั้ง โดยราคาที่ประมูลใหม่ต้องไม่ต่ำไปกว่าการประมูลครั้งแรก
5. คณะกรรมการจะเสนอรายชื่อและราคาผู้เสนอราคาสูงสุด ให้ผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาทั้งนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้ชนะการประมูล ซึ่งจะแจ้งรายชื่อผู้ชนะภายในวันที่ประมูล
6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการประมูลในกรณีที่ พบเหตุการณ์ผิดปกติในการประมูล
7. เมื่อประมูลได้แล้ว ต้องจ่ายเงินประกันล่วงหน้าไว้ 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดย Cashier Check / หรือโอนเข้าบัญชี  ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 โดยจะคืนเงินประกันล่วงหน้าให้ 
   เมื่อหลังจากมีการขนย้ายเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
8. ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายเศษเหล็ก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยไม่อนุญาตให้ดำเนินการในวันเสาร์, อาทิตย์ ,และวันหยุดราชการ 
9. ผู้ที่ประมูลได้ และผู้ที่มาดำเนินการขนย้ายจะต้องเป็นบริษัท ห้าง ร้าน เดียวกัน ห้ามเปลี่ยนแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
10. ถ้าปรากฏว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกันตามข้อ 9 และ/หรือ ผู้ชนะการประมูล ไม่มาดำเนินการขนย้ายให้เรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด จะถูกยึดเงินประกันล่วงหน้า 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
11. การชั่งน้ำหนักจะใช้เครื่องชั่งของ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง หรือเครื่องชั่งที่ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง เป็นผู้กำหนด น้ำหนักที่ชั่งได้ในวันส่งมอบถือเป็นยุติ
12. ในการบรรทุกเศษเหล็ก ในแต่ละวันจะต้องชั่งน้ำหนักจริง และจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนตามน้ำหนักที่ขนย้ายจริง ก่อนเวลา 16.00 น.ของวันนั้นๆ

*** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของการประมูลในครั้งนี้ ***
กรุณาติดต่อ คุณพรทิพา ครองเพ็ชร (Hr.)  เบอร์โทรศัพท์ 038 485561- 64 ต่อ 325

*** หมายเหตุ***
โปรดดาวน์โหลดเอกสารประกอบ