ร่วมงานกับเรา

นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน

แชร์
ในขณะที่นิสิต / นักศึกษาฝึกงานที่ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง นิสิต/นักศึกษาจะได้ รับความรู้ และสามารถนำ ความรู้ จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และมีประสบการณ์จริงซึ่งสามารถ นำไปใช้ได้ในการ ศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไป
trainee
trainee
คุณสมบัติ
1. ระดับปริญญาตรี
• สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
• สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. ระดับ ปวช./ปวส.
• สาขาเขียนแบบเครื่องกล
• สาขาเครื่องกลโรงงาน
• สาขาช่างเชื่อม
** สาขาบริหารทั่วไป หรือสาขาที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ถ้ามีการรับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**
 
ประโยชน์ที่นิสิต/นักศึกษาจะได้รับระหว่างการฝึกงาน
1. เบี้ยเลี้ยงรายวัน
2. ความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญ
3. ประสบการณ์การทำงานในลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติจริง
4. เมื่อจบการฝึกงานจะได้รับใบรับรองการฝึกงาน
 
วิธีการสมัคร
1. ติดต่อสอบถามวิธีการสมัครได้ที่ Email: atikarn@unimit.com
2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ เอกสารแนบ : หนังสือคำร้องขอฝึกงาน โดยระบุรายละเอียด ครบถ้วน (วันที่เริ่ม-วันสิ้นสุด/ชื่อ-สกุล/รหัสนักศึกษา/สาขาที่กำลังศึกษาฯ)
 
สิ่งที่ต้องนำมาในวันมอบตัว
• หนังสือส่งตัวนิสิต/นักศึกษา
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• เอกสารจากสถานศึกษา ( คู่มือ/แบบประเมิน )
 
หมายเหตุ : ในวันมอบตัวนิสิต/นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบตามฟอร์มของสถานศึกษา