News & Activities

CSR

Activity to “Mini Half Marathon Huakunchae 2023”

Share

บริษัทฯ  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เดิน-วิ่ง Mini Half Marathon Huakunchae 2023 ” โดยมีผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยมีระยะทาง 5 กม. และ 10 กม. และ 22 กม
รายได้จากการเข้าร่วมสมัคร นำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลหัวกุญแจ และชุมชนรอบข้าง