News & Activities

CSR

Activities Project to "Unimit Engineering Computer for Child"

Share

บริษัทฯ จัดทำโครงการ “ยูนิมิตสานฝันคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง Unimit Engineering Computer for Child” เป็นโครงการร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 15 เครื่องให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองเรือ ต.หนองน้ำใส  อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว  เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ โรงเรียนชายขอบ และความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมี ผอ.สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.สระแก้ว เขต 2  เป็นประธานรับมอบ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น โดยการสนับสนุนด้านการศึกษา และการเรียนรู้
เพื่อให้ชุมชนได้เติบโตร่วมกันกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน