News & Activities

CSR

UEC send happiness on The National Children’s Day 2024

Share

บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567  โดยสนับสนุนทุนการศึกษา และขนมให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 โรงเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนบ้านทับสูง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนา และส่งเสริมเยาวชนในสังคมให้เติบโตอย่างมีทักษะ มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม   ทั้งนี้ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญ  และสนับสนุนการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
รอบข้างทั้งด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง