News & Activities

CSR

Thaioil Run For The Green Future 2024 | PARTNER

Share

บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม "Thaioil Run For The Green Future 2024" วิ่งเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีนักวิ่งกว่า 3,400 คน เข้าร่วม ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเป็นกิจกรรม
ที่สร้างความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน กิจกรรมนี้จัดขึ้น  ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 โดย
มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ระยะทาง 10 กม. จำนวน 10 คน ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปดำเนินโครงการ หรือจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น สาธารณะประโยชน์ต่อสังคม